World Template
POLISH NAVY AMATEUR RADIO
 CLUB

                   

                                      

                                                      REGULAMIN

                        Koła Krótkofalowców „BŁYSKAWICA” Klubu 3. Flotylli Okrętów

                                                    

                                                                                     POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.       Koło Krótkofalowców „BŁYSKAWICA” Klubu 3. Flotylli Okrętów skupia w swych szeregach radioamatorów związanych ze środowiskiem wojskowym, a w szczególności z Marynarką Wojenną RP i jej sympatykami

2.      Koło posiada licencję na znak klubowy SP2PMW i jest klubem Polskiego Związku Krótkofalowców.

3.      W kontaktach międzynarodowych koło używa nazwy „POLISH NAVY AMATEUR RADIO CLUB” (PNARC)

4. Celem działalności koła jest:

          *  propagowanie historii i współczesności Marynarki Wojennej RP, 3. Flotylli Okrętów

             oraz naszego regionu

          *  kultywowanie tradycji i historii ORP Błyskawica

          *  wymiana doświadczeń i wiedzy operatorskiej

          *  doskonalenie umiejętności oraz podnoszenie uprawnień operatorskich

          *  organizowanie imprez o charakterze rekreacyjnych i sportowych

          *  zacieśnienie więzi koleżeńskich.

5. Regulamin może zostać zmieniony poprzez głosowanie na wniosek co najmniej 30% członków koła,

    którzy przedstawią projekt nowego regulaminu.

 

ZASADY  CZŁONKOSTWA

 

6. Z uwagi na środowiskowy charakter koła wyróżnia się następujące zasady i warunki członkostwa:

           *   członek zwyczajny

           *  żołnierz zawodowy, który pełni (pełnił) służbę w jednostkach Marynarki Wojennej

               RP, lub innych jednostkach WP.

           *  pracownik wojska, który pracuje lub pracował w ww. jednostkach,

           *  inna osoba, która jest lub była związana z pracą na morzu.

           członek nadzwyczajny

           *  osoba z poza środowiska wykazująca duże zainteresowanie sprawami MW RP,

               obronnością kraju i gospodarką morską, przejawiająca aktywne zainteresowanie

               celami działalności koła, a nie spełniającą ww. warunków.

           członek honorowy

           *  osoba wytypowana przez minimum 5 członków zwyczajnych za szczególne

                zaangażowanie w przygotowaniu celów i działalności koła, aktywną współpracę z jej

                członkami a także inne, znaczące zasługi. Członkostwo honorowe nadaje zebranie

                walne poprzez głosowanie, decyduje zwykła większość głosów.

7. Decyzję o przyjęciu kandydata w poczet członków koła podejmuje Zarząd na swoim pierwszym

    posiedzeniu po otrzymaniu pisemnej deklaracji.

8. Dokumenty wymagane do rozpatrzenia wniosku o przyjęcie w poczet członków:

          *        deklaracja członkowska

          *      kserokopia aktualnego zezwolenia radiowego.

9. Decyzję o wykluczeniu członka z koła zebranie walne podejmuje poprzez głosowanie ogółu

    członków , przy czym decyduje większość głosów osób obecnych na zebraniu.

10. Każdy członek ma prawo korzystać ze wszystkich materiałów opracowanych przez koło i dla koła

      a także z jej logo w połączeniu z własnym numerem członkowskim

 

WŁADZE KOŁA

 

11. Uprawnienia do decydowania o zakresie i formach działania koła mają:

           *          zebranie walne

           *          zarząd koła

           *         zebranie ogólne

12. Zebranie walne odbywa się pod koniec roku kalendarzowego, jednak nie później niż do 31

       Stycznia następnego roku, a jego celem jest podsumowanie rocznej działalności koła i ocena

       działalności zarządu.

13. Zebranie ogólne jest zwoływane decyzją zarządu dla rozpatrzenia ważnych problemów lub

       Przekazaniu członkom informacji o istotnych przedsięwzięciach. Liczba i częstotliwość tych

      zebrań jest nie limitowana.

14. Całokształtem działalności koła kieruje zarząd w składzie:

           *           prezes

           *       vice prezes

           *         kierownik stacji klubowej

           *       skarbnik

           *       sekretarz

15. Dopuszcza się pełnienie dwóch funkcji w zarządzie jednej osobie.

16. Członków zarządu powołuje i odwołuje walne zebranie na wniosek 30% członków, przy czym

       decyduje zwykła większość głosów osób obecnych na zebraniu.

17. Funkcje w zarządzie pełni się bez kadencyjnie.

18. Do uwiarygodnienia bez kadencyjności poszczególni członkowie zarządu winni uzyskać votum

       zaufania na forum zebrania walnego w głosowaniu tajnym.

 

SPRAWY KLUBOWE

 

19. Na zebraniu walnym podejmowana jest decyzja o wysokości składki członkowskiej.

20. Pieniądze pochodzące ze składki członkowskiej przeznacza się na prowadzenie przez zarząd

       korespondencji, prenumeratę czasopism specjalistycznych, zakup drobnych przedmiotów i

       materiałów niezbędnych do funkcjonowania koła i stacji klubowej oraz na inne uzasadnione

       potrzeby.

21. Osoba, która została przyjęta jako członek honorowy, zwolniona jest z płacenia składki

       członkowskiej.

22. Członek zwyczajny, który uzyskał status członka honorowego płaci składkę członkowską.

23. Każdy członek może dokonać dowolnej wpłaty na konto koła jako darowizny na jej rzecz.

24. Dopuszcza się przekazywanie darowizn przez członków koła w postaci urządzeń i materiałów. W

       tym przypadku zarząd może zwolnić darczyńcę z opłacenia składki przez określony czas.

 

Gdynia-Oksywie  01.01.2011r.