Informacja o nas

       Na początku la dziewięćdziesiątych umożliwiono swobodny dostęp do pasma obywatelskiego SB oraz organizowanie sie w klubach środowiskowych. W naszym środowisku wojskowym również było wielu entuzjastów pasma obywatelskiego i krótkofalarskiego, którzy postanowili utworzyć klub środowiskowy w którym mogliby spotykać się żołnierze zawodowi, żołnierze kontraktowi, emeryci i renciści wojskowi oraz pracownicy cywilni wojska, którzy byli zainteresowani radiokomunikacją. Celem takich spotkań miała być wymiana doświadczeń operatorskich, zacieśnienie więzi koleżeńskich oraz wspólne spędzanie wolnego czasu. Po wielu spotkaniach i rozmowach entuzjastów pasma obywatelskiego  powstała grupa założyci klub środowiskowy w którymelska w składzie: Jerzy Bareja, Andrzej Szklarski, Andrzej Beratz oraz Krzysztof Nowak.

    Intensywne prace grupy nad określeniem zasad działalności klubu środowiskowego oraz jego lokalizacji trwały do lipca 1995 roku. Po rozmowie kol. Jerzego Barei z Szefem Sztabu Marynarki Wojennej RP wiceadmirałem Ryszardem Łukasikiem, uzyskaliśmy zgodę na utworzenie takiego klubu (pismo nr. 655/KZ z dnia 17.07.1995r) Zaproponowano nam, aby spotkania odbywały się w Klubie Garnizonowym w Gdyni-Oksywiu na ogólnie przyjętych zasadach regulaminowych. Na jednym ze spotkań koleżeńskich postanowiono stworzyć Sekcję związaną z naszymi zainteresowaniami, czyli radioamatorstwem oraz CB-radio. Istotną rolę w ukierunkowaniu radioamatorów na propagowanie okrętu-muzeum odegrał redaktor naczelny czasopisma Marynarki Wojennej „Bandera”. Cały zespół redakcyjny żywo interesował się rozwojem Sekcji i zamieszczał na łamach swego pisma życzliwe dla ruchu amatorskiego artykuły. W dniu 18 sierpnia 1995 roku odbyło się kolejne spotkanie organizacyjne w Klubie Garnizonowym Gdynia-Oksywie, na którym obecni byli: Jerzy Bareja, Krzysztof Nowak, Andrzej Szklarski i Andrzej Beratz. Celem tego spotkania  było utworzenie Sekcji Miłośników CB-radio „BŁYSKAWICA” przy Klubie Garnizonowym GDYNIA-OKSYWIE.  Propozycję nazwy Sekcji zaakceptował aktualnie pełniący w tym czasie obowiązki kierownika Klubu Garnizonowego Gdynia-Oksywie kmdr  por. Kazimierz Janicki. Na mocy rozkazu dziennego Kierownika Klubu Garnizonowego nr16/95 z dnia 28 sierpnia 1995 r powstała Sekcja, która rozpoczęła swoją działalność. Na kolejnym spotkaniu w dniu 3 września 1995r.wybrano zarząd Sekcji. Prezesem został Jerzy Bareja, wiceprezesem komandor.  por. Andrzej Szafrański, sekretarzem Andrzej Szklarski, a członkami zarządu Andrzej Beratz, oraz Krzysztof Nowak. Oficjalna uroczystość innauguracyjna odbyła się w Klubie Garnizonowym Gdynia - Oksywie w dniu 3 stycznia 1996roku z udziałem wszystkich członków Sekcji, przedstawicieli prasy wojskowej, fotoreporterów, Dowództwa 3. Flotylli Okrętów oraz Kierownictwa Klubu Garnizonowego Gdynia - Oksywie. Wśród obecnych na spotkaniu zainteresowanie wzbudziło zawieszone na widocznym miejscu, aktualne w tym czasie hasło Sekcji "GDY ROZMAWIAJĄNARODY< ARMATY NIECHAJ MILCZĄ" (When nations are talking, the cannons do keep silent). Motto to było nie tylko wezwaniem, ale i deklaracją życzliwości wobec radiowego korespondenta. Wykonano wydruk kart QSL na CB radio. Na jednej ze stron karty QSL zostało napisane m.in.: „Zachęcam do udziału w ogólnoświatowej akcji ratowania okrętu-muzeum „BŁYSKAWICA”. Jest to ostatni polski okręt z okresu II Wojny Światowej, będący świadectwem zbrojnego udziału Rzeczpospolitej Polskiej w walkach o prawo wszystkich narodów do samostanowienia o sobie....”. Napis ten był wydrukowany również w języku angielskim. Karta ta została wyeksponowana przez miesięcznik Marynarki Wojennej Bandera nr 5 w maju 1996 r.

   Na temat powstania Sekcji Krótkofalowców „BŁYSKAWICA”, jej idei oraz inicjatywy, ukazywały się prasie wojskowej artykuły popularyzujące naszą pracę i jej efekty. Bandera (organ prasowy Marynarki Wojennej) nr 1 ze stycznia 1996 r. tak pisała: „Pod koniec minionego roku przy oksywskim Klubie Garnizonowym powstała Sekcja miłośników CB-radia i radioamatorów z naszego wojskowego środowiska. Koncepcja jej utworzenia narodziła się ponad półtora roku temu...” Jednym z podstawowych założeń statutowych Sekcji to: wyszukiwanie w eterze byłych członków załogi ORP „BŁYSKAWICA” ,nawiązywanie kontaktów z Polonią oraz zbiórka pieniędzy na rzecz ratowania okrętu – muzeum „BŁYSKAWICA”. Jednym z przykładów takiej zbiórki był piknik eterowy w Pucku, podczas którego kluby CB-radio zorganizowały zbiórkę pieniędzy i przekazały je na konto Towarzystwa Przyjaciół Okrętu Muzeum. Były to niewielkie sumy, ale cieszył fakt, że w tej sytuacji nie byliśmy sami. Z biegiem czasu, do Sekcji zaczęli wstępować koledzy posiadający znaki krótkofalarskie. Nazwa Sekcji przestała być adekwatna do aktualnego stanu rzeczy. W związku z tym, na wniosek prezesa Sekcji, Kierownik Klubu Garnizonowego rozkazem nr 2/96 z dnia 3 stycznia 1996 r. zmienił nazwę Sekcji na: Sekcja Miłośników CB-radio i Krótkofalarstwa przy Klubie Garnizonowym GDYNIA-OKSYWIE”. Z chwilą podjęcia decyzji o rozszerzeniu działalności zaistniała potrzeba opracowania loga klubowego Sekcji, którego podjął się grzecznościowo mgr inż. Krzysztof Ossowski z Politechniki Gdańskiej. Za jego staraniem apel o wsparcie Okrętu Muzeum „Błyskawica” został także zamieszczony w materiałach okolicznościowych drukowanych przez Politechnikę Gdańską. Po rozmowach Zarządu Sekcji z aktualnie pełniącym obowiązki kierownika Klubu Garnizonowego w sprawie udostępnienia nam pomieszczenia klubowego, zaproponowano nam pomieszczenie, w którym możemy spotykać się raz na tydzień. Zaadaptowanie pomieszczenia na potrzeby Sekcji, wiązało się z wieloma pracami remontowymi. Prace remontowe oraz wystrój pomieszczenia zawdzięczamy w dużym stopniu kolegom: Zbigniewowi SQ2DPG; Tadeuszowi SP2LLQ, oraz Andrzejowi SP2SCQ, którym udało się wyremontować i zaadaptować meble pozostałe po modelarni, wyłożyć wykładzinę na podłogę, oraz wywiesić tablice i mapy poglądowe.

      Po upływie pewnego czasu, członkowie Sekcji mający zezwolenia na CB-radio, uzyskali uprawnienia krótkofalarskie. W związku z tym, na wyraźne życzenie członków (krótkofalowców), postanowiono jeszcze raz zmienić nazwę Sekcji nawiązującą tym razem do samego krótkofalarstwa. Zmianę uchwalono na Zebraniu Walnym w dniu 17 maja 1997 roku. w brzmieniu: Sekcja Krótkofalowców „BŁYSKAWICA” przy Klubie Garnizonowym w Gdyni-Oksywiu, a w kontaktach międzynarodowych będzie używać nazwy Amateur Radio Section at the Garrison Club in Gdynia-Oksywie, Poland. Nazwę tę zmieniono później na POLISH AMATEUR RADIO CLUB OF THE NAVY Gdynia-Oksywie, Poland.

    I znów w prasie Marynarki Wojennej RP (Bandera nr 15) ukazał się artykuł pt. „KRÓTKOFALOWCY” - nawiązujący do pracy Sekcji Krótkofalowców „Błyskawica”: „Istniejąca od trzech lat Sekcja Miłośników CB-radio i krótkofalarstwa „Błyskawica”, działająca przy Klubie Garnizonowym Gdynia-Oksywie ma nareszcie stałą siedzibę. Kierownik Klubu kmdr por. Kazimierz Janicki wygospodarował dla krótkofalowców pomieszczenie, w którym w każdy czwartek w godz. 17.00 – 19.00 pracować będzie stacja klubowa. Każdy członek Sekcji, a także nie zrzeszeni radioamatorzy będą mogli spotykać się tego dnia, wymienić doświadczenia, przeczytać prasę specjalistyczną, popracować na stacji klubowej pod nadzorem obsady stacji”.

   Dotychczasowy Prezes Sekcji Krótkofalowców st. chor. mar. Jerzy Bareja SQ2FOC, zrezygnował z kierowania pracami Sekcji. Nowym Prezesem został kmdr ppor. Zbigniew Zieleniak SQ2DPG” Zgodnie z regulaminem Sekcji, jednym z głównych celów działalności jest prowadzenie łączności radiowych. Do chwili obecnej nie było to możliwe ze względu na brak pozwolenia radiowego dla stacji klubowej. Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu postanowiono utworzyć na bazie Sekcji Krótkofalowców „BŁYSKAWICA” Klub Krótkofalarski reprezentujący Marynarkę Wojenną na falach eteru. Po złożeniu odpowiednich dokumentów do Oddziału Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej w Gdyni, w dniu 25.04.1997 r. otrzymaliśmy licencję oraz znak klubowy SP2PMW (sufiks nawiązuje do nazwy Polska Marynarka Wojenna) nr pozwolenia 041/K/E/97. Pierwszym kierownikiem stacji klubowej został Tadeusz SP2LLQ a operatorami: Stefan SP2HXY i Bogdan SP2JGZ śp, (którego w późniejszym terminie zastąpił Janek SP2FJN). W dniu 20 września 1997 roku nastąpiła zmiana prezesa Sekcji. Po ustąpieniu na własną prośbę Jerzego Barei SQ2FOC , na Walnym Zebraniu w wyborach tajnych nowym Prezesem Sekcji został wybrany Zbigniew Zieleniak SQ2DPG. Wybrano również nowy zarząd. Wiceprezesem został Jan Juszczak SP2FJN, skarbnikiem Krzysztof Nowak SP2DPK, odpowiedzialnym za sprawy techniczne- Czesław Kotowski SP2HJN, odpowiedzialnym za sprawy sportowe Bogdan Anuszkiewicz SP2MPO. Na Walnym Zebraniu uchwalono statut Sekcji, przyjęto zasady działania w postaci planu pracy. Na posiedzeniu zarządu w październiku 1997 r. podano projekt założenia konta bankowego, które ułatwiłoby zbieranie pieniędzy za dyplomy oraz składki członkowskie. Zarząd w składzie Zbigniew SQ2DPG, Janek SP2FJN oraz Krzysztof SP2DPK udał się do banku PKO w Gdyni w celu założenia konta. Po załatwieniu wszystkich formalności i zgodzie dyrektora banku PKO podpisaliśmy w dniu 28 listopada 1997 roku umowę z Bankiem PKO Oddział Gdynia i od tego dnia byliśmy posiadaczami konta bankowego. Zasadniczym celem działalności Sekcji Krótkofalowców jest propagowanie historii i współczesności Marynarki Wojennej RP oraz naszego regionu, kultywowanie tradycji i historii ORP „BŁYSKAWICA”, wymiana doświadczeń i wiedzy operatorskiej, doskonalenie umiejętności oraz podnoszenie uprawnień operatorskich; organizowanie imprez o charakterze rekreacyjnym i sportowym; zacieśnianie więzi koleżeńskich. Na jednym ze spotkań Zarządu Sekcji postanowiono, że na pokładzie ORP „BŁYSKAWICA” w Dni Morza (czerwiec – lipiec) zostanie rozwinięta stacja okolicznościowa, która będzie propagować okręt-muzeum „BŁYSKAWICA”. Po złożeniu dokumentów i uzyskaniu w roku 1997 zezwolenia z PAR, stacja Okolicznościowa otrzymała znak 3Z0BLY (sufiks składa się z trzech pierwszych liter nazwy okrętu-muzeum pisanych alfabetem języka angielskiego). Dzięki przychylności i życzliwości załogi, a w szczególności dowódcy ORP „Błyskawica” – komandora por. Lesława Paprockiego, zostało nam przydzielone miejsce na pokładzie okrętu, gdzie stacja okolicznościowa pracowała corocznie w czerwcu i lipcu z okazji Dni Morza. Pierwsze łączności przeprowadzane były na transceiverach członków Sekcji m.in. Janka SP2FJN oraz Tadeusza SP2LLQ, zaś pierwszą anteną był „Long Wire” zainstalowany na okręcie. Inauguracja pracy stacji okolicznościowej z pokładu okrętu-muzeum „BŁYSKAWICA” nastąpiła 21czerwca 1997 r. a pierwszymi operatorami byli: Janek SP2FJN; Krzysztof SP2DPK; Bogdan SP2MPO;  Czesław SP2HJN; Zbigniew SQ2DPG; Krzysztof SQ2GCV. Odbiło się to dużym echem w prasie wojskowej (BANDERA nr 9 z września 1997 r.) jako, że jednym z głównych celów pracy Sekcji było prowadzenie akcji radiowej „Ratujmy „BŁYSKAWICĘ”. Wielką atrakcją dla nas było wywołanie stacji 3Z0BLY przez stację okolicznościową pracującą z pokładu s/s „SOŁDEK” pod znakiem SP0CMM (sufiks od nazwy: Centralne Muzeum Morskie) z Gdańska. Corocznie w miesiącu lipcu stacja okolicznościowa 3Z0BLY brała czynny udział w aktywacji stacji okolicznościowych okrętów muzeów na całym świecie, organizowanych przez Boba Callahana K1USN pod nazwą Museum Ship Day. W 1997 roku przypadła 75 rocznica utworzenia Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej, uczelni kształcącej kadry oficerskie dla Marynarki Wojennej. Sekcja Krótkofalowców postanowiła uczcić tę rocznicę, rozwijając na terenie uczelni stację okolicznościową 3Z0AMW.Organizacją instalacji stacji okolicznościowej zajął się Tadeusz SP2LLQ ( chor. AMW), a operatorami byli m.in. Tadeusz SP2LLQ, Czesław SP2HJN oraz Krzysztof SP2DPK.

   Dla niektórych członków Sekcji Krótkofalowców była to okazja do nawiązania pierwszych łączności na niższych pasmach, oraz zapoznania się z pracą stacji okolicznościowej. Aby zdobyć fundusze na działalność statutową Sekcji oraz ratowanie ORP „BŁYSKAWICA”, na posiedzeniu Zarządu w 1997 roku postanowiono, że Sekcja będzie wydawać dyplom okolicznościowy pod nazwą AWARD BŁYSKAWICA. Miał to być dyplom wydawany bezterminowo, po spełnieniu odpowiednich warunków regulaminowych. Autorem regulaminu i szaty graficznej pierwszego wydania dyplomu był Tadeusz Kutowiński SP2LLQ. Szata graficzna dyplomu wzbudziła duże zainteresowanie. Została zaakceptowana przez Zarząd Sekcji i członków. Drukiem dyplomu zajął się Tadeusz SP2LLQ , który został jednocześnie Award managerem dyplomu. Po wyczerpaniu pierwszej edycji zaszła konieczność wydrukowania nowego nakładu, ale w nowej szacie graficznej. Opracowaniem nowej wersji dyplomu „AWARD BŁYSKAWICA”  zajął się Janek SP2FJN. Wzmianka o dyplomie i regulaminie ukazała się w miesięczniku Bandera nr 5 z 1997 r. Dyplom wzbudził duże zainteresowanie wśród krótkofalowców krajowych i zagranicznych. Finałem akcji było spotkanie, które odbyło się 6 września 1998 roku na ORP „BŁYSKAWICA”. Podczas spotkania przekazano Towarzystwu Przyjaciół Okrętu Muzeum „BŁYSKAWICA” pieniądze uzyskane z wydania dyplomu AWARD BŁYSKAWICA. Na spotkanie, oprócz wielu krótkofalowców, przybył przedstawiciel Dowódcy Marynarki Wojennej, zastępca Szefa Sztabu Marynarki Wojennej ds. operacyjnych kontradmirał dr Zbigniew Badeński. Na okręcie zainstalowana była stacja klubowa SP2PMW, z której kontradmirał przeprowadził kilka łączności radiowych z krótkofalowcami polskimi, wręczył rozlosowane upominki oraz wpisał się do kroniki Sekcji: „W imieniu dowódcy MW RP i całego stanu osobowego Dowództwa Marynarki Wojennej, wyrażam uznanie i składam gratulację organizatorom i uczestnikom niezwykle udanej akcji pt. i składam gratulację organizatorom i uczestnikom niezwykle udanej akcji pt. „Dyplom”, znakomicie uświetniającej obchody 80-lecia MW RP. Życzę dobrych propagacji i wielu dalekich połączeń”. W czerwcu 1999r. podczas prowadzenia łączności przez stację okolicznościową 3Z0BLY na pokładzie ORP „BŁYSKAWICA” miała miejsce niezapomniana wizyta redaktora Bogusława Wołoszańskiego, jednego z propagatorów idei ratowania Okrętu Muzeum „ BŁYSKAWICA”. Po rezygnacji kolegi Zbigniewa Zieleniak SQ2DPG z funkcji Prezesa Sekcji na Walnym Zebraniu w dniu 30 stycznia 1999 r. wybrano nowy Zarząd Sekcji Krótkofalowców „BŁYSKAWICA”. Nowym prezesem został dotychczasowy wiceprezes Jan Juszczak SP2FJN, kierownikiem stacji klubowej SP2PMW Czesław Kotowski SP2HJN, sekretarzem i skarbnikiem w jednej osobie Krzysztof Nowak SP2DPK. Zarząd Sekcji Krótkofalowców opracował poprawki do statutu, które zostało zatwierdzone przez Walne Zebranie. Stacja Klubowa SP2PMW brała udział w corocznych zawodach organizowanych przez Woskowy Klub Krótkofalowców SP3PML z Poznania pod nazwą: Technika Wojskowa, gdzie w dniu 20 października 2001r. za zdobycie I miejsca w zawodach otrzymaliśmy dyplom, puchar oraz statuetkę. Na spotkaniu podsumowującym zawody w dniu 20 października 2001r. w Poznaniu, Zarząd Sekcji wręczył na ręce kierownika 17 Wojskowych Warsztatów Technicznych książkę o Marynarce Wojennej z dedykacją i metaloplastykę marynistyczną. W okresie dwudziestolecia naszego Koła wydarzyło się wiele ciekawych i wspaniałych imprez krótkofalarskich, spotkań i wizyt. Stacja klubowa SP2PMW brała i bierze czynny udział w zawodach krótkofalarskich organizowanych przez Polski Związek Krótkofalarski, Oddziały Terenowe PZK, Kluby Krótkofalarskie, zawody organizowane przez międzynarodowe Związki Krótkofalarskie oraz inne. W dniu 17 grudnia 2005r o godz. 10.00 odbyło się Walne Zebranie członków Sekcji Krótkofalowców „BŁYSKAWICA” przy Klubie Garnizonowym Gdynia-Oksywie połączone z tradycyjnym opłatkiem świątecznym. Po rezygnacji dotychczasowego Prezesa Sekcji Krótkofalowców „BŁYSKAWICA” kol. Jana Juszczak SP2FJN, nowym prezesem Sekcji został wybrany Krzysztof Nowak SP2DPK. Nastąpiła również zmiana sekretarza Sekcji. Nowym sekretarzem Sekcji został kol. Janusz GAJEWSKI nasłuchowiec SP2-09028. Funkcję skarbnika w dalszym ciągu pełnił będzie kol. Krzysztof SP2DPK a kierownikiem stacji klubowej SP2PMW wybrany został ponownie kol. Czesław Kotowski SP2HJN. Po zmianie nazwy Klubu Garnizonowego Gdynia-Oksywie na Klub 3. Flotylli Okrętów, zaproponowano nam zmianę nazwy Sekcja Krótkofalowców „BŁYSKAWICA” przy Klubie Garnizonowym Gdynia-Oksywie na Koło Krótkofalowców „BŁYSKAWICA” Klubu 3. Flotylli Okrętów. Nazwa ta jest aktualną nazwą do obecnej chwili. Koło Krótkofalowców „BŁYSKAWICA” organizowało i organizuje biwaki, pikniki członków Koła oraz prace terenową stacji klubowej SP2PMW połączoną z wypoczynkiem i rekreacją.Po ustąpieniu z funkcji Prezesa Koła Krzysztofa SP2DPK, na Walnym Zebraniu Koła Krótkofalowców „BŁYSKAWICA” w 2016r wybrano nowy Zarząd Koła. Prezesem Koła został Stefan SQ2OFX, sekretarzem Koła została Małgorzata SP2ABD śp, skarbnikiem Koła został Arek SQ2FOV, kierownikiem stacji klubowej SP2PMW został Czesław SP2HJN a Prezesem Honorowym Krzysztof SP2DPK. Koło Krótkofalowców "BŁYSKAWICA" działa już ponad 26 lat i wtym czasie przeszło wiele zmian organizacyjnych, personalnych i modernizacyjnych.