World Template
POLISH NAVY AMATEUR RADIO
 CLUB

                   

             HISTORIA KOŁA KRÓTKOFALOWCÓW "BŁYSKAWICA" KLUBU 3. FLOTYLLI OKRĘTÓW 


   
  

    Na początku lat dziewięćdziesiątych umożliwiono swobodny dostęp do pasma obywatelskiego. Wiele osób zostało entuzjastami CB-radio. Także w naszym środowisku można było spotkać wielu aktywnych użytkowników tego pasma. Jednym z nich był st. bosm. Zygmunt Kowalewski – członek załogi Okrętu Muzeum „Błyskawica”. To on latem 1994 roku przedstawił pomysł założenia klubu środowiskowego, w którym spotykaliby się żołnierze zawodowi, emerytowani wojskowi, oraz cywilni pracownicy wojska. Celem spotkań miała być wymiana doświadczeń operatorskich oraz wspólne spędzanie wolnego czasu. Powstała grupa założycielska w składzie: st. chor. Jerzy Bareja, st. bosm. Zygmunt Kowalewski, st. chor. Andrzej Szklarski, st. chor. Andrzej Beratz oraz st. chor. rez. Krzysztof Nowak. Intensywne prace grupy nad określeniem zasad działalności klubu środowiskowego trwały do lipca 1995 roku. Jednym z problemów organizacyjnych, jakie się pojawiły, była lokalizacja siedziby. Propozycji było wiele, między innymi Klub Garnizonowy na ul. Zawiszy Czarnego oraz Yacht Klub Marynarki Wojennej na Skwerze Kościuszki. Rozmowy z kierownikami każdego z klubów kończyły się jednak niepowodzeniem z braku ich zainteresowania sprawami sekcji oraz braku zezwolenia Dowództwa Marynarki Wojennej na działalność. Uzyskania takiego zezwolenia podjął się st. chor. Jerzy Bareja. Po wielu rozmowach w Dowództwie Marynarki Wojennej, w tym również z Szefem Sztabu Marynarki Wojennej - wiceadmirałem Ryszardem Łukasikiem (pismo nr 655/kz dn. 17.07.1995r), taką zgodę uzyskał. Zaproponowano, aby spotkania odbywały się w Klubie Garnizonowym w Gdyni-Oksywiu na ogólnie przyjętych zasadach regulaminowych. Kolejny problem to, jak zorganizować klub w klubie? Na jednym ze spotkań postanowiono stworzyć sekcję, związaną z zainteresowaniami członków, czyli radioamatorstwem i CB - radio. Istotną rolę w ukierunkowaniu radioamatorów na propagowanie okrętu-muzeum odegrał redaktor naczelny czasopisma Marynarki Wojennej „Bandera”. Cały zespół redakcyjny żywo interesował się rozwojem Sekcji i zamieszczał na łamach swego pisma życzliwe dla ruchu krótkofalarskiego artykuły.

 W dniu 18 sierpnia 1995 roku odbyło się kolejne spotkanie organizacyjne w Klubie Garnizonowym Gdynia-Oksywie, na którym obecni byli: Jerzy Bareja, Krzysztof Nowak, Andrzej Szklarski, Andrzej Beratz i Zygmunt Kowalewski. Po burzliwej i długotrwałej dyskusji postanowiono utworzyć Sekcję Miłośników CB -radio „BŁYSKAWICA” przy Klubie Garnizonowym GDYNIA-OKSYWIE. Wniosek ten poddał pod dyskusję Krzysztof Nowak SP2DPK a nazwę przyjęto jednogłośnie i z zadowoleniem. Propozycję nazwy Sekcji zaakceptował aktualnie pełniący obowiązki kierownika Klubu kmdr por. Kazimierz Janicki. Na mocy rozkazu dziennego Kierownika Klubu Garnizonowego nr16/95 z dnia 28 sierpnia 1995 r. powstała Sekcja i rozpoczęła swoją działalność. Na kolejnym spotkaniu w dniu 3 września 1995r jednogłośnie wybrano zarząd. Prezesem został st. chor. Jerzy Bareja, wiceprezesem kmdr por. Andrzej Szafrański, sekretarzem – st. chor. Andrzej Szklarski, a członkami zarządu- chor. sztab. Andrzej Beratz, oraz st. chor. rez. Krzysztof Nowak.

 Już we wczesnej fazie organizowania się, grupa założycielska nawiązała kontakt z doświadczonym krótkofalowcem, por. Bogdanem Anuszkiewiczem , który z dużą życzliwością odniósł się do projektu powołania Sekcji, jednak zasugerował on, by Sekcja nastawiła się na zdobywanie uprawnień krótkofalarskich, zaś pracę na CB- Radio traktowała jako zadanie przejściowe. Oficjalna uroczystość inauguracji działalności Sekcji odbyła się w Klubie Garnizonowym w dniu 3 stycznia 1996 roku z udziałem wszystkich członków, przedstawicieli prasy wojskowej, fotoreporterów oraz kierownictwa Klubu Garnizonowego. Wśród obecnych na spotkaniu zainteresowanie wzbudziło zawieszone na widocznym miejscu, aktualne w tym czasie hasło Sekcji:

                                        „Gdy rozmawiają narody, armaty niechaj milczą”

                                                             When nations are talking, the cannons do keep silent

 Motto to było nie tylko wezwaniem, ale i deklaracją życzliwości wobec radiowego korespondenta. Podczas tej uroczystości można było obejrzeć wystawę kart QSL CB członków Sekcji (wystawa była czynna od grudnia 1995r.).   

   Z biegiem czasu, do Sekcji zaczęli wstępować koledzy posiadający znaki krótkofalarskie. Nazwa Sekcji przestała być adekwatna do aktualnego stanu rzeczy. W związku z tym, na wniosek prezesa Sekcji, kierownik Klubu Garnizonowego rozkazem nr 2/96 z dnia 3 stycznia 1996 r. zmienił nazwę sekcji na: „Sekcja Miłośników CB -radio i Krótkofalarstwa przy Klubie Garnizonowym GDYNIA-OKSYWIE”.

      Po upływie pewnego czasu, członkowie Sekcji mający zezwolenia na CB -radio, uzyskali uprawnienia krótkofalarskie. W związku z tym, na wyraźne życzenie członków (krótkofalowców), postanowiono jeszcze raz zmienić nazwę Sekcji na nawiązującą tym razem do samego krótkofalarstwa. Zmianę uchwalono na Zebraniu Walnym w dniu 17 maja 1997 roku. Od tego czasu nowa nazwa Sekcji brzmi: Sekcja Krótkofalowców „BŁYSKAWICA” przy Klubie Garnizonowym w Gdyni-Oksywiu, a w kontaktach międzynarodowych będzie używać nazwy Amateur Radio Section at the Garrison Club in Gdynia-Oksywie, Poland. Nazwę tę zmieniono później na Polish Navy Amateur Radio Club at the Garisson Club in Gdynia-Oksywie, Poland.

 Zgodnie z regulaminem Sekcji, jednym z głównych celów działalności jest prowadzenie łączności radiowych. Nie było to możliwe ze względu na brak pozwolenia radiowego dla stacji klubowej. Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu postanowiono utworzyć na bazie Sekcji Krótkofalowców „BŁYSKAWICA” klub krótkofalarski reprezentujący Marynarkę Wojenną na falach eteru. Po złożeniu odpowiednich dokumentów do Oddziału Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej w Gdyni, w dniu 25.04.1997 r. otrzymaliśmy licencję oraz znak klubowy SP2PMW (sufiks nawiązuje do nazwy Polska Marynarka Wojenna) nr 041/K/E/97.

   W miesiącu styczeń 2007r rozkazem nr.1 Kierownika Klubu Garnizonowego, została zmieniona nazwa Sekcja Krótkofalowców „BŁYSKAWICA” przy Klubie Garnizonowym GDYNIA-OKSYWIE na Koło Krótkofalowców „BŁYSKAWICA” Klubu Garnizonowego GDYNIA-OKSYWIE. Zmiana ta została podyktowana wprowadzeniem przepisów proceduralnych przez Ministerstwo Obrony Narodowej a do wykonania przez Agencję Mienia Wojskowego, które powodowałyby obciążenie nas opłatami za pomieszczenie i media.

   W późniejszym terminie Klub Garnizonowy Gdynia Oksywia, został przemianowany na Klub 3. Flotylli Okrętów  w związku z tym, nasze Koło otrzymało nazwę Koło Krótkofalowców "BŁYSKAWICA" Klubu 3. Flotylli Okrętów. Nazwa ta obowiązuje do dnia dzisiejszego. Do dnia dzisiejszego obowiązuje również międzynarodowa nazwa  - "POLISH NAVY AMATEUR RADIO CLUB SP2PMW"