World Template
POLISH NAVY AMATEUR RADIO
 CLUB

                   

 

                                    DYPLOM  "AWARD BŁYSKAWICA"

          

           Dyplom AWARD „BŁYSKAWICA” wydawany jest przez Kolo Krótkofalowców „BŁYSKAWICA”  Klubu 3. Flotylli Okrętów w Gdyni Oksywiu. Dyplom przyznawany jest w kategoriach CW . SSB . FM . RTTY . SSTV . i PR . Zaliczane są QSO {SWL} przeprowadzone po 1 stycznia 1995 roku.     


award

                                                                                  Warunkiem otrzymania dyplomu jest:

                                                                              -uzyskanie pięć punktów przez stacje SP

                                                                               -uzyskanie trzech punktów przez stacje EU

                                                                               Uzyskanie punktów odbywa się wg nast. klucza:

                                                                               - 1 punkt za QSO z dowolną stacją z Gdyni ,Sopotu, Gdańska oraz okolic tych miast

                                                       łącznie z Półwyspem Helskim.

                                                                               - 2 punkty za QSO z członkiem klubu SP2PMW.

                                                     - 2 punkty ze stacją SP2PMW - obowiązkowo

                       Zgłoszenia do dyplomu należy przesłać na adres:

                                                        Koło Krótkofalowców „BŁYSKAWICA” Klubu 3. Flotylli Okrętów

                                                               Skr.Poczt.52 81-209 GDYNIA 9. lub e-mail sp2pmw@sp2pmw.pl

                                         Cena dyplomu dla stacji polskich 15 zł, dla stacji zagranicznych 5

                                                              Pieniądze należy wpłacić na konto

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                     DIPLOMA AWARD "BŁYSKAWICA" shortwave radio group SP2PMW

      The "AWARD BŁYSKAWICA" diploma is issued by the "BŁYSKAWICA" Amateur Radio Cirkle of the 3rd Ship Flotilla in Gdynia. The diploma is awarded in CW categories SSB, FM, RTTY, SSTV and PR QSO (SWL) carried out January 1, 1995 are counted.

                     The condition for obtaining a diploma is: obtaining five points by SP station , obtaining three point by EU station.

Point are awarded according to the following key:

- 1 point for QSO with any station from Gdynia, Sopot, Gdańsk and the surrounding area including the Hel Peninsula

- 2 points QSO with a club members SP2PMW

- 2 point with SP2PMW - obligatory

Aplications for the diploma should be sent to the fallowing adress: THE AMATEUR RADIO CIRKLE of the 3rd Ship Flotilla Box Post 52 81-209 Gdynia 9 or e-meil adress: sp2pmw@sp2pmw.pl

Price of the diploma for Polish station 15 PLN, for foreign station 5€. The money must be paid into the account